RELIABLE PARTNER
(+99455) 222 73 01

1C:Pərakəndə satış 8

Розница13.jpg

Müxtəlif növ malların uçotu; Marketinq aksiyaları idarə edilməsi; Mağazalar şəbəkələrinin çeşid(assortiment) və qiymət qoymanın idarə edilməsi;Pərakəndə alıcılar bazasının idarə edilməsi; Ehtiyatların və satınalmanın idarə edilməsi; Mağaza anbarlarının idarəedilməsi; Pərakəndə satışların qeydiyyatı; Ödəniş vəsaitələrinin uçotu;Mağaza personalının idarə edilməsi; Ticarət avadanlığının idarə edilməsi;Pərakəndə mağazanın hesabat sistemi.

“1C:Pərakəndə satış 8”-pərakəndə ticarət müəssisədə bütün əsas biznes proseslərin avtomatlaşdırılması üçün hazır həlldir. Sistem ayrı-ayrı mağazalarda, həm də bölüşdürülmüş pərakəndə satış şəbəkələrində, həm kiçik ticarət nöqtələrində, həm də böyük sayda iş yeri olan mağazalarda, o cümlədən kassa proqramı kimi səmərəli istifadə oluna bilər.

Proqramının əsasında “1C:Müəssisə 8” innovativ texnoloji platforma dayanır,hansı ki yüksək etibarlılığı və məhsuldarlığı təmin edir. Proqramın funksionallığı, konkret müəssisədə qəbul olunmuş çeşid və qiymət qoyma idarə edilməsi metodikasına ,endirim sisteminə, anbar əməliyyatlarının formalaşdırma yoluna və pərakəndə satışlarına, və mağazaların fəaliyyətinin digər təşkilatı və texnoloji xsusiyyətlarinə uyğun olaraq tənzimləmə imkanı verir.İstifadəçilərin profilləri, tipik vəzifələrə müvafiq olan mağazanın əməkdaşlarının, ilkin tənzimləmə olmadan tez işə başlamağa imkan verir.

Çeşid və marketinq siyasətinin idarə edilməsi.

“1C:Pərakəndə satış” istifadəçiyə pərakəndə satış şəbəkəsində çeşid və qiymət qoyma,marketinq aksiyaları köməyi ilə alıcıların cəlb edilməsi və saxlanmasında istifadəçiyə vasitə təqdim edir.

Proqramda müxtəlif növ malların uçotu dəstəklənir, o, ərzaq(продовольственной) ticarətində və qeyri-ərzaq

mağazalarının müxtəlif sahələrində istifadə oluna bilər.

Çeşid idarə edilməsi, normativ-məlumat informasiya ilə iş

Mərkəzləşdirilmiş daxil etmə və verilənlərin əsas sorğu kitabçalarında yenilənməsi.

Ədədi və çəki malların müxtəlif qablaşdırmalarda uçotu.

Mal qalıqlarının kəsim xarakteristikasında uçotu.

İstehsalat seriyalarının, yararlılıq müddətinin, seriya nömrələrinin uçotu.

İstifadəçinin müəyyən etdiyi malların əlavə parametrləri.

Mağazaların çeşidin optimallaşdırılması.

Müəyyən malın alınma tarixinin və satış tarixinin başlanması.

Çeşidlərdən çıxarılan malların alınmasına və satışına qadağa.

Qiymət qoymanın idarə edilməsi.

Multiformat şəbəkənin qiymət siyasətinin formalaşdırılması: regional satış qiymətləri,tranzit qiymətləri,xırda topdan satışın qiymətləri.

Müəssisənin əməkdaşlarının malların qiymətlərinə keçmə imkanı.

Hesablama qaydalarının və qiymət tamamlanmasının təyin edilməsi.

Malların Наценочной dərəcəsinin müəyyən edilməsi.

Nırxların və etiketlərin çapı.

Alıcı bazasının idarə edilməsi.

Pərakəndə satış alıcılarının diskont kartlarının verilməsi ilə qeydiyyatı.

Satış tərtibatında alıcılarla sorğu keçirilməsi.

Güzəşt alanlar qruplarının formalaşdırılması.

Marketinq aksiyalarının idarə edilməsi.

Aksiyada iştirakçı mağazaların siyahısının müəyyənləşdirilməsi.

Güzəştlərin toplam ,toplam mal sətirlərinin faizi və ya çek ilə,güzəştlərin natural ifadədə, məlumatların xəzinədar üçün çıxarılmasının təqdim edilməsi.

20-dən çox güzəşt şərtləri dəstəklənir.

Birgə güzəşt tədbiq edilməsi bu qaydalarla müəyyən edilir:maksimum,minimum,çıxarış,toplama və ardıcıl tədbiq etmə.

Hədiyyə sertifikatlarının anbar uçotu və ödənilmə zamanı hədiyyə seritikatlarının satış kontrolu.

Satış idarə edilməsi.

Proqramda kassirin iş yerinin xususiləşdirilmiş interfeysi hazırlanıb.İnterfeysin tərkibində 26 komanda var,onlarin koməkliyi ilə verilmiş sahə üçün xarakterik olan satışların sənədləşdirmə texnologiyasını dəstəkləmək,kassirin maksimal məhdudiyyət imkanları ilə supermarketdə satışların,zəmanət xidməti üçün məişət texnikasının seriya nömrələrinin qeydiyyatı,kafedə kənara qoyulmuş qəbzlərlə işləmək mümkündür.İnterfeysin çox sadə olması kassirin talimini asanlaşdırır.

İntuitiv anlaşılan interfeys kassirlərin təlimini asanlaşdırır.

Satışlrın bir neçə təşkilat adından qeydiyyatı.

Kassirin mümkün ola bilən əməliyyatların nizamlanması:əl güzəştlərinin verilməsi,çıxarışların tərtibatı,növbənin bağlanması,qəbzlərin sahələrinin redaktəsi və s.

Əməkdaşların proqramdan çıxmadan hüquqlarının dəyişdirilməsi.

Təxirə salınan qəbzlərlə iş,qəbzlərin sıfırlanması.

Skaner ştrixkodlarının köməyi ilə malların seçimi və ya artikula,adlarına,malların kodlarına görə axtarışı,tez tez satılan malların düymə üzərində satışı.

Endirimlərin avtomatik hesablanması ,diskont kartların əvəz edilməsi,alıcılarla sorğu keçirmək.

Mağaza əməkdaşlarının fərdi satışlarının qeydiyyatı.

Müxtəlif ödəmə üsulları:nəğd,ödəmə kartları ilə,bank kreditləri və hədiyyə sertifikatlarıyla,qarışıq ödənişlərin qəbzi.

Qəbz fiksator qeydçilərlə və printerlərlə işləmə.

Ekvayrinq terminalının qoşulması.

Əlavə sənədlərin çap olunması:əmtəə çeki,zəmanət talonu,sonuncu slip-çek,vurulmuş çeklərin sürətləri.

Alıcılardan iş vaxtı və kassa əvəz edilməsinin bağlanmasından sonra malların geri qaytarılması,alıcıdan geri qaytarılma zamanı ödəmə üsulunun kontrolu.

Kassa əvəz edilməsinin bağlanması zamanı uçot verilənlərinin fikir ayrılığının analizi,pərakəndə satış haqda hesabat formalaşması.

Xırda topdan satışın formalaşması.

Ehtiyat və satınalmanın idarə edilməsi

“1C:Pərakəndə satış” mağaza mallarının qalıqlarını optimallaşdırılmasına və onlarin artirilmasinda vaxt itkisini azaltmağa imkan yaradan anbar ehtiyyatlarının və satınalmanın idarə edilməsinin kompeks texnologiyasını təchiz edir.

Texnologiyanın əsasında təchizatçının icraçılığ səviyyəsinin qiymətləndirilməsi və mağazanın rəflərində mal qalıqlarının uçot aktuallaşması dayanır.

Tədarükün idarə edilməsi

Mağazalara mərkəzləşdirilmiş və desentralizasiya edilmiş tədarükün dəstəklənməsi.

Malların artırılma qaynağının avtomatik qeydiyyatı.

Sifarişi olan malların sayının avtomatik hesablanması.

Sifarişlərin icrası və ya vaxtının ötməsi zamanı bağlanmasının avtomatlaşdırılmış idarə edilməsi.

Çatdırılmayan malların idarə edilməsi.

Təhçizatçının müddətlər,həcm və tədarük qiymətləri üzrə icraçılığının kontrolu.

Çatdırılmaların əsasında təhçizatçıya qaytarılmanın tərtibatı,qaytarılmaların səbəblərinin analizi.

Həyata keçirilmiş ödənişlərin tahçizatçıya planlaşdırılması və uçotu.

Mağaza anbarlarının idarə edilməsi

Malların anbarda saxlanılması və mağaza şöbələri üzrə uçotu.

Mağaza şöbələrinə daxil olan malların avtomatik bölüşdürülməsi.

Anbar əməliyyatlarının tərtibatının order sxemasının qurulması.

Mağazanın şöbələrində mal qalıqlarının artırılmasının avtohesabatı.

Malların komplektləşdirmə və razukomplektləşdirilməsi.

Malların yararlılıq müddəti üzrə uçotu və özünəxidmət salonlarında vaxtı keçmiş malların kəmiyyət qiymətləndirilməsi.

Adda-budda inventarizasiya üçün seçilmiş malların əvvəlcədən təyin olunma sxemi.

Bir neçə hesablayıcı qruplarla yenidən hesablama.

Yenidən çeşidləşdirmə zacotu üçün malların avtoseçilməsi.

Malların silinməsi səbəblərinin təhlili.

Terminalla məlumatların toplanması işinin dəstəklənməsi.

Ödəniş vasitələrinin uçotu

Proqramın funksionallığı pul vəsaitlərinin xərcləmə planlaşdırılması,idarə etmə sistemində ödənişin təsdiq edilməsi, nağd pul vəsaitləri ilə əməliyyatların ciddi nəzarətinə imkan verir.Tədarük ödəmə planı gözlənilən və artıq çatdırılmış malların ucotu ilə formalaşır,qabaqcadan ödəməni,sifarişlərin məbləğə görə fikir ayrılıqlarını, təchizat tarixlərinin dəyişdirilməsini və vaxtı keçmiş ödənişlərini nəzərə alır. Məlumat kassirə ödəniş əsasında köçürülmə ilə, öncədən planlaşdırılan ödəniş tarixinə görə rahat cədvəllər şəklində verilir.

Saxlanma yerləri üzrə nağd pul vəsaitlərinin uçotu.

NKM-dan dəyişdirmənin və götürmənin verilməsinə nəzarət.

Banka və ya mərkəzi ofisinin kassasına gəlirin inkassasiyası.

Gələcək pul vasitələrinin nəzarəti.

Tədarükçülərə ödəniş planlaşdırılması və digər ödənişlər üçün ərizələrin formalaşması.

İhtehsal və vaxtı keçmiş ödənişlərə nəzarət.

Dəqiqləşdirilməsi tələb olunan ödənişlər təhlili.

Mağazanın kassasından əməkdaşlarına əmək haqqının ödənilməsi.

Pul vəsaitləri hərəkətinin məqalə məlumat kitabçasının köməyi ilə detallaşdırılma uçotu.

Proqramın digər funksiyalarış

Proqram mağaza personalının iş qrafiklərinin yerinə yetirilməsinə, əməkdaşlarının qeydiyyat kartının köməyi ilə istifadəçini müəyyən etməsinə nəzarət etməyə imkan verir. Şəxsi satış uçotu həyata keçirilib.

Proqramda malların ştrixkodlaşdırılmasının texnologiyası işin bütün mərhələlərində dəstəklənir,hansıki malların rəsmiləşdirmə əməliyyatlarının dəqiqliyini və sürətini artırır.

EAN13 ştrixkodlarının qenerasiyasının tənzimlənməsi kodların mərkəzləşdirilmiş təyin edilməsini və ya mağazada malların kodlaşdırılmasını istifadə etməyə imkan verir.

Əmtəə satış qiymətlərinin və etiket şablonlarının tənzimlənməsinə imkan verir, Həmçinin ensiz lentli printer üçün çap formalı çek.

Proqram aşağıdakı avadanlıq növlərınin işini təmin edən avadanlıqlara qoşulan kitabxana istifadə edir:ştrixkod skaneri,maqnit kartlarının hesablayıcısı,məlumat yiğımı terminalı,fiskal qeydiyyat,alıcının displeyi,ekvayrinq terminal,elektron tərəzi,etiket çapı ilə tərəzi,KA oflayn.

KİY rejimində sensor ekran,kiçik ölçüdə displeylər və proqramlaşdərəlmış klaviaturalarla iş dəstəklənir.

Hesablaşma sistemi.

Proqramda 120dən artıq analitik və statik hesablaşmalar təqdim olunub.Bütün avtomatlaşdırılmış proseslər üzrə,tam və müəyyan göstəricilərə görə pərakəndə ticarət üçün xaraterik olan:qazanc ,növbə ərzində qəbzlərin sayı,ortalama qəbz,gələnlərin konvertasiyasının koofisenti,aksiyaların effektliyinin qiymətləndirilməsi və s. .

Zəruri reqlament formada olan sənədlırin çapı dəstəklənir,daxili istifadə üçün sadələşdirilmiş və əlavə çap formalarının çox sayda numunəlari işlənilib.

"1C:Pərakəndə satiş 8" avtomatlaşdırılması uçün "1C Müəssisə 8" sisteminin başqa həlləri ilə effektiv istifadə oluna bilər.

Sistemlərin əlaqəli işləməsi 1C:Ticarətin idarə olunması 8sistemində işləyən mərkəzi ofisin işcilərini və 1C:Pərakəndə satış proqramı ilə işləyən mağaza işcilərinin idarə etmə funksiyalarını bölüşdürməyə imkan verir.

Mağazaya yeni çeşidlər və malların yeni qiymətləri,gözlənilən mallar haqda məlumat,tədarükçülərə ödəmələrin olunması haqda tapşırıqlar daxil olur.

Mərkəzi ofisə malların hərəkətləri,satışlar,mal qalıqlarının uçotunun nəticələri daxil olur.Mütamadi olaraq malumat mübadiləsi mağazanın avtonom işləməsinə imkan verir.1C:Mühasibat 8 -lə əlaqəli işləməsi mühasibat uçotu tələb edən pərakəndə satış müassisələrində mümkündür.Mallarla əmaliyyat uçotunun operativ nəticələri və pul vəsaitləri 1C:Mühasibat 8-ə ötürülür.Bu 2 proqramın əlaqəli işlədilməsi bir sıra üstünlüklər yaradır.

* Verilmiş məlimatların əllə təkrar daxil edilməsinə vaxt sərf etmək gərəkmir.

* Pərakəndə satış xidmətləri 1C:Pərakəndə satış proqramının təqdim etdiyi kassirin xususi interfeysində aparılır.

* Uçot səhvlərinin operativ düzəldilməsi mal və pul vəsaitlərinin əməliyyatlarının həyata keçirildiyi yerlərdə istehsal oluna bilər.

* Müəssisənin fəaliyyətinin finans nəticələrinin qiymətləndirilməsi üçün verilənlərin birləşdirilməsi, nizama salınmış uçot və hesabatın verilməsi ixtisaslaşdırılmış 1C:Mühasibat proqramında həyata keçirilir.

"1C:Müəssisə 8" platformasında qərarların üstünlükləri.

"1C:Pərakəndə satış" "1C:Müəssisə 8"-in müasir texnoloji platformasında hazırlanıb,hansi ki yüksək çevikliyi ,əhatəliyi, məhsuldarlığı, tətbiqi qərarların erqonomikasını təmin edir. İncə və veb-müştəri rejimi,istifadəçilərin internet ilə işləməyi,həmçinin zəif sürətli rabitə kanallarının rejimi dəstəklənir.

1C:Müəssisə 8 " fayl rejimində ,həmçinin müxtəlif СУБД:Microsoft SQL Server,PostqreSQL,IBM DB2,Oracle Database işi dəstəkləyir.

"1C:Müəssisə 8" həm Microsoft Windows mühitində,həmdə Linux mühitində fəaliyyət göstərə bilər. Tədbiq etmədə memarlıq seçmək imkanı təmin edir,hansinda ki sistem işləyəcək və açıq proqram təmin etmənin istifadəsi imkanı fəaliyyət göstərə bilər.

"1C:Pərakəndə satış"-ı "1C" partnyorlarından əldə edə bilərsiz,sizi proqramın imkanları ilə tanış edəcəklər, onun tənzimlənməsini keçirəcəklər,istifadəçiləri öyrədəcəklər, dəstək və müşayiəti təmin edəcəklər.

Tam siyahını 1C firmasından və http://www.1c.ru/partners saytından əldə edə bilərsiz.

1C Firma partnyorlarının şəbəkəsini artırır. Satış üzrə,quraşdırılma üzrə ,istifadəçilərdə "1C:Müəssisə" proqramın tətbiqi və müşaiyət edilməsi üzrə xidmət göstərməyə qadir əməkdaşlığa dəvət edirik.

X

Задать вопрос